องค์กรวิชาชีพหลัก

ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องของแพทย์

แพทยสภา

แพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย ฯ