ราชวิทยาลัย

ราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัย
พยาธิแพทย์
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทย์
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัย
ออร์โธปิดิกส์แพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัย
ประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคม
เวชศาสตร์ป้องกัน
แห่งประเทศไทย

วิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉิน
แห่งประเทศไทย