เกี่ยวกับเรา

 
 •  
  ความเป็นมา
 •  
  กรรมการ
 •  
  ข้อบังคับ
 •  
  ติดต่อเรา
https://youtu.be/99aqHoFrJpY?si=LyNmU968zcqjTiwx

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) จัดขึ้นเพื่อ เป็นองค์กร ประสานงานกลาง มีหน้าที่ประสานความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาน บริการรักษาพยาบาล และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ในการจัดระบบและ/หรือเครือข่ายการศึกษา ต่อเนื่องของแพทย์แห่งชาติในระดับชาติขึ้น สำนักงานนี้เป็นศูนย์ กลางรับรองวิทยฐานะ ของกิจกรรมทางวิชาการทุก ๆ สาขาทาง การแพทย์และ สาธารณสุข ให้กับสถาบันผู้จัด และรวมถึงการวิจัย และพัฒนาตลอดจนการ ติดตามและประเมินผลและให้ ประกาศนียบัตรแก่สถาบันต่าง ๆ ที่ผลิตกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และที่สำคัญ สถาบันแห่งนี้มุ่งที่จะ เอื้ออำนวยความสะดวกแก่แพทย์ทุกคน ที่ได้ความรู้จาก โปรแกมการศึกษาต่อเนื่องต่าง ๆ มาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับสูง

 

นอกจาก ศ.น.พ. จะเป็นบริหารการจัดการให้แพทย์ที่ ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดทั้งสายอาชีพ (career path) ของเขา และสอดคล้อง กับความต้องการของส่วนตัวและ/หรือของ หน่วยงานที่สังกัด ส่วนแพทย์ทุกคนจะรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และประเมินผลการเพิ่มพูน ความรู้นั้น ๆ ด้วยตนเอง และใน ส่วนสถาบัน ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อ เนื่องอาจมีส่วนร่วมในการพิจารณา ความจำเป็น และความ ต้องการของแพทย์ที่เข้า ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และนำ มาวาง แผนในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และกระตุ้นให้แพทย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้

หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญไทย ฉบับ พ.ศ.2540 ได้แสดงเจตนารม ที่จะปกป้องสุขภาพ ของประชาชน โดยให้ความสำคัญ กับบริการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมอย่างเด่นชัดโดยได้อุทิศมาตราที่ 82 เพื่อมุ่งหวังให้จัด และส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานประการสำคัญที่สุดก็คือการระบุสิทธิเสรีภาพของพลเมืองมาตราที่ 52 ได้ชี้ชัดถึงความ เสมอภาคในสิทธิ ของบุคคล ที่จะได้รับ การบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับ ประกาศใช้เรื่องสิทธิผู้ป่วย โดยสภาวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภาและสภาวิชาชีพอื่น ๆ จึงจำเป็นต้อง มีการดำเนินการเพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
วาระ พ.ศ. 2566 – 2568*

 
member

ศ.เกียรติคุณ
พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

ประธาน

 
member

นพ.สุรพจน์
สุวรรณพานิช

รองประธาน

member

นพ.พินิจ
หิรัญโชติ

กรรมการ

member

ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

กรรมการ

member

รศ.นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย

กรรมการ

member

พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

กรรมการ

member

พล.ต. ศ.คลินิก นพ.ทิพชาติ
บุณยรัตพันธุ์

กรรมการ

member

รศ.นพ.วิทูร
ชินสว่างวัฒนกุล

กรรมการ

member

รศ.นพ.อานุภาพ
เลขะกุล

กรรมการ

member

พญ.ฐิติมา
ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการ

member

พล.ต. ศ.นพ.วีระชัย วัฒนวีระเดช

กรรมการ

member

ศ.พญ.วณิชา
ชื่นกองแก้ว

กรรมการ

member

นพ.เอื้อชาติ
กาญจนพิทักษ์

กรรมการ

member


ศ.เกียรติคุณ
นพ.อมร ลีลารัศมี

กรรมการ

member


รศ.นพ.ป่วน
สุทธิพินิจธรรม

กรรมการ

 

member

ศ.นพ.สมเกียรติ
วัฒนศิริชัยกุล

เลขานุการและ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ของแพทย์

* เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ พ.ศ.2550
โดยที่มาของตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง ปรากฏในวงเล็บตามความในข้อ 11.1 – 11.4 และ 19.5

คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพแพทย์ด้วยระบบดิจิทัล

member

นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

ที่ปรึกษา
และผู้ควบคุมข้อมูลระบบ

member

ดร.พีรเดช ณ น่าน

เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

* ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2550 ข้อ 15.4 ให้ยกเลิกประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ที่ 6/2564
ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพแพทย์ด้วยระบบดิจิทัล ดังนี้

ข้อบังคับ ศ.น.พ.ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๐

 
 
 

098-741-6587

 
 
 

ccme.or.th@gmail.com

 
 
 

@cme.network

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
แพทยสภา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ศ.น.พ. ชั้น 12
กระทรวงสาธารณสุข อาคารมหิตลาธิเบศร
ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ฝ่ายพัฒนาระบบ CME

ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 092-7854646